Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

Emisja
0861 4339
.
Marcin Bors / Kasia Lins / Władysław Broniewski 

"Wiersz ostatni" 

March 21 2017

Emisja
3773 e2cd 500
Banpo Bridge
Reposted byCityLights CityLights

March 19 2017

Emisja
2888 c4b1 500
Hau - how dog does?
Emisja
7115 d2d0 500
      Take Me to The Church
Emisja
kiedyś przyjdzie taki czas, że zatęsknimy za sobą oboje, ale nie będziemy mieli odwagi nawet ze sobą porozmawiać.
Reposted fromwaflova waflova
Emisja
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaawaria awaria
Emisja
Dzięki zupie rok 2016 nigdy się nie wydarzył. Ona wiedziała, że dla wielu z nas to był dotychczas najgorszy rok. Pamiętajmy o tym i zacznijmy od początku, nawet jeśli w tym momencie. Bo przecież roku 2016 nigdy nie było...
— od początku!
Reposted fromniskowo niskowo viaa-antimatter a-antimatter

March 18 2017

Emisja
2093 e7bc
Illest

March 17 2017

Emisja
Reposted fromdanio danio viafascynacje fascynacje
Emisja
Swedish surreal photographer Erik Johansson
Hasselblad H6D-50c
Reposted byscorpixjemkartoflea-antimattermyou
Emisja
0274 47c8 500
20th Century Women (2016)
Reposted fromciarka ciarka

March 16 2017

Emisja
6600 3f0c 500
Nowe Warpno zazwyczaj zaśpi.
Reposted byCityLightsfascynacje

March 14 2017

Emisja
5352 4aa5 500
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viaciarka ciarka

March 13 2017

Emisja
8318 8f09 500
Emisja
9984 44cf 500
1942
Emisja
9710 9fa8 500
1932

February 17 2017

HDR-HC7 z Kutna

May 07 2016

March 23 2016

February 09 2016

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl